با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید
X
تبلیغات
رایتل

Electrician

فرورزونانس

بررسی و تحلیل نتایج تست آزمایشگاهی فرورزونانس یک ترانسفورماتور ولتاژkV33


چکیده

فرورزونانس نوعی تشدید غیر خطی است که در شبکه قدرت در سطوح مختلف ولتاژی از تولید و انتقال تا توزیع ممکن است رخ دهداگرچه این پدیده سالیان زیادی است که شناخته شده است و خسارات زیاد ناشی از آن گزارش شده است ولی هنوز درک روشنی از آن موجود نیستیکی از عوامل مهم ایجاد فرورزونانس اشباع هسته مغناطیسی استبا توجه به وجود روش های مختلف مدلسازی هسته در برنامه لازم است که EMTP های محاسبات حالتهای گذرا مانند مناسب ترین روش جهت معرفی هسته مغناطیسی انتخاب و در شبیه سازی فرورزونانس مورد استفاده قرار گیرددر این مقاله ابتدا روش های مختلف مدلسازی مشخصة مغناطیسی هسته معرفی شده و سپس شرح مدار آزمایش فرورزونانس بر3۳ و نتایج حاصل از آن kV روی یک ترانسفورماتور ولتاژ ارائه می شود و نهایتاً با استفاده از نتایج اولیه تست بی باری، مشخصة مغناطیسی هسته به روش های مختلف بدست آمده شبیه سازی شده VT و با استفاده از آنها شرایط فرورزونانس استمقایسة نتایج شبیه سازی با نتایج آزمایش نشان می دهد که جهت تحلیل و شبیه سازی فرورزونانس، هسته مغناطیسی در حد امکان باید دقیق مدلسازی شده و هیسترزیس هسته نیز باید در مدلسازی لحاظ شده باشددر غیر این صورت نتایج حاصل ممکن است تفاوت زیادی با واقعیت داشته باشد.

واژه های کلیدیفرورزونانس، ترانسفورماتور ولتاژ، منحنی مشخصة مغناطیسی، هیسترزیس


پسورد فایل: باید به صورت حروف کوچک نوشته شود WWW.POWER-ae.blogfa.com

حجم فایل:۳۶۱کیلوبایت


 لینک دانلود


منبع: ------------------