با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید
X
تبلیغات
زولا

Electrician

جزوه ابزار دقیق دانشگاه فردوسی مشهد

جزوه ی ابزار دقیق و اجزاء سیستمهای کنترل صنعتی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، مدرس دکتر طباطبایی یزدی. تایپ شده و مجموعا در 118 صفحه می باشد و جزو جزوات پر ارزش می باشد . زیرا تمامی سرفصل ها به خوبی تدریس شده است .

مطالب موجود این جزوه عبارتند از:

بخش اول:

 • تجهیزات اصلی اندازه گیری و کنترل فرآیندهای صنعتی
 • معرفی سیستم های کنترل و ابزار دقیق
 • حس کننده ها و یا مبدل ها
 • اجزاء اندازه گیری و آماده سازی سیگنال
 • وسایل کنترل کننده و عملگرها
 • نشانگر و ثبات ؛ وسایل نشان دهنده و کامپیوتر
 • اجزاء سیستم های کنترل و ابزار دقیق
 • (Sensors and Actuators) سنسورها و عملگرها
 • عملگر ها


بخش دوم:

 • ترانسدیوسرها
 • مشخصه های ترانسدیوسر
 • مشخصه های استاتیکی
 • ( Repeatability) تکرار پذیری
 • Hysteresis هیسترزیس
 • ( Linearity) خاصیت خطی بود ن
 • مشخصات دینامیکی
 • پاسخ زمانی یک ترانسدیوسر دارای ثابت زمانی و زمان مرده
 • پاسخ فرکانسی
بخش سوم: 
 • ترانسدیوسرهای موقعیت
 • The linear inductosyn
 • The nozzle flapper displacement transducer
 • Laser interferometer
 •  Fotonic sensor
 • ترانسدیوسر تغییر مکان بروش القائی
 •  ترانسدیوسر تغییر مکان بروش ظرفیت متغیر ( خازنی )
 •  استرین گیج
 •  پتانسیو متر ها
 •  ترانسفورماتور دیفرانسیلی متغیر خطی و دورانی
 •  LVDT
 •   RVDT
 • اینکودرهای نوری
 • اینکودر دیجیتالی خطی
 • سینکرو و ریزالور

بخش چهارم:

 • ترانسدیوسرهای نیرو
 • کشش
 • مدار پل وتستون
 • Load cells  سلول های بار


بخش پنجم:

 • ترانسدیوسرهای حرکت Motion transducers
 • ترانسدیوسرهای سرعت
بخش ششم: 
 • تراسندیوسرهای مایعات Fluid Transducers
 • ترانسدیوسرهای فشار
 • ترانسدیوسرهای جریان Flow transducers
 • ترانسدیوسرهای سطح مایعات       

          

                                                                                                 

                                                                                                                                                 


سرچشمه(منبع): www.techno-electro.com