با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید

Electrician

اصول اساسی سیستمهای کنترل

امروزه تکنولوژیها و صنایع، روند رو به رشد و سریعی را در سراسر جهان دنبال می کنند.

 سیستمهای کنترل و ابزار دقیق نیز که در صنایعی همچون هوا و فضا، کشتیرانی، اتومبیل، نفت و

گاز وپتروشیمی و غیره کابرد دارند، از این قاعده پیروی کرده، هر روز تغییرات وسیعی در آن صورت میگیرد . به روز بودن با دانش سیستمهای کنترل و ابزاردقیق ، نیاز به آشنایی با این سیستمها و شناختمفاهیم اولیه ، تئوری و کاربرد آنها در صنعت دارد . در این مجموعه گردآوری شده با عنوان اصولاساسی سیستمهای کنترل 3، سعی گردیده است تا به طور کلی خواننده ، با توجه به محدودیت زمان وگستردگی مطالب، با تعدادی از روشها و اصول سیستمهای کنترل و ابزاردقیق که کاربرد بیشتری درصنعت فعلی دارند، آشنا گردد و در صورت نیاز به جزئیات بیشتر، با مراجعه به فهرست منابع که درانتهای هر بخش آمده است، بتواند به اطلاعات جزئی و کاملتری دسترسی پیدا کند . هر بخش با آشناییبا اهداف آن مجموعه آغاز شده و با شرح مختصر و طبقه بندی شده ای دنب ال گردیده است . پرسشهایبرگزیده در انتهای هر بخش نیز برای یادآوری میزان یادگیری و دقت خواننده مطرح گردیده است . امیداست این مجموعه کوتاه و محدود که مطمئناً فاقد نقص نمی باشد،

نگرشی بلند به دریای سیستمهایکنترل و ابزاردقیق وتحریکی برای فراگیری بیشتر و

 مفیدتر در خواننده محترم ایجاد کند.

"لازم است در این پست از شرکت ره آوران فنون پتروشیمی جهت تدوین مقالات مفید تشکر ویژه ای به عمل آوریم"

منبع: شرکت ره آوران فنون پتروشیمی


سرچشمه(منبع): گروه مهندسی تسلا