با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید

Electrician

اهم متر

دستگاهی است الکترونیکی که جهت اندازه گیری مشخصات وپارامترهای الکتریکی بکار میرود و بر دونوع کلی میباشد

۱- آنالوگ ( عقریه ای )

۲- دیجیتالی

کارکرد در نوع دوم با توجه به اینکه اکثر عملیات سنجش و تغییر رنج بصورت اتوماتیک میباشد راحت تر و دقیق تر میباشد

کمیتهای مورد سنجش اهم متر بطور عمومی و کلی بشرح ذیل میباشد

1- آمپر  جریان مستقیم DC و متناوب  AC

2-ولتاژ جریان مستقیم DC و متناوب  AC

۳- اهم

۴- قطعی و پیوستگی مدار

روش اندازه گیری  آمپر جریان مستقیم DC  (مانند جریان خروجی یکسوکننده و یا جریان مصرفی مرکز )

این حالت برای اندازه گیری جریان عبوری از یک مدار استفاده می گردد در این حالت کلید سلکتور   چرخان اهم متر برروی علام DCA – 10  قرار داده میشود و سیم های اهممتر بصورت سری در مدار قرارمیگیرند محل اتصال سیم های اهممتر برروی اهم متر ورودیهای (COM ) و (+10A  ) میباشد دقت شود که اهم متر حتما بصورت سری در مدار قرارداده شده و آمپر عبوری بیش ار ده آمپر نباشد

درصورت اتصال موازی با مدار اهم متر حتما آسیب می بیند

روش اندازه گیری  آمپر جریان متناوب AC  (برق شهر )

این حالت برای اندازه گیری جریان عبوری از یک مدار جریان متناوب مانند مسیر تغذیه برق یکسوکننده استفاده می گردد در این حالت کلید سلکتور   چرخان اهم متر برروی علام AC A  10 قرار داده میشود و سیم های اهممتر بصورت سری در مدار قرارمیگیرند محل اتصال سیم های اهممتر برروی اهم متر ورودیهای (COM ) و (+10A  ) میباشددقت شود که اهم متر حتما بصورت سری در مدار قرارداده شده و آمپر عبوری بیش ار ده آمپر نباشد

درصورت اتصال موازی با مدار اهم متر حتما آسیب می بیند

روش اندازه گیری  ولتاژ جریان مستقیم DC  (مانند ولتاژ خروجی یکسوکننده و یا ولتاژ باطری های مرکز )

این حالت برای اندازه گیری ولتاژ یک مدارمانند یکسوکننده ها و یا باطری ها استفاده می گردد اهم متر ها معمولا " دارای رنجهای متفاوتی برای انتخاب میباشند در این حالت کلید سلکتور چرخان اهم متر برروی علام DC V-  برروی رنج بالاتری از مقداز ولتاژمدار مورد سنجش قراداده میشود قرار داده میشود و سیم های اهممتر بصورت موازی در مدار قرارمیگیرند یعنی به دو سر دستگاه  ویا باطری مورد سنجش وصل میگردند محل اتصال سیم های اهممتر برروی اهم متر ورودیهای (COM ) و(mAΩV )میباشددقت در صورتی که عدد یک نشان داده شود نشانگر این است که رنج انتخاب شده کمتر از مقدار ولتاژ میباشد و باید رنج بالاتری انتخاب گردیده و کلید سلکتور برروی رنج بالا قراداده شوددر غیر اینصورت مقدار نشان داده شده برابر ولتاژ قطعه مورد سنجش میباشد

روش اندازه گیری  ولتاژ جریان متناوب AC  (برق شهر )

این حالت برای اندازه گیری ولتاژ ورودی برق متناوب  یکسوکننده ها و یا وسایل برقی  استفاده می گردد اهم متر ها معمولا " دارای رنجهای متفاوتی برای انتخاب میباشند در این حالت کلید سلکتور چرخان اهم متر برروی علام AC V  برروی رنج بالاتری از مقداز ولتاژمدار مورد سنجش قراداده میشود قرار داده میشود و سیم های اهممتر بصورت موازی در مدار قرارمیگیرند یعنی به دو سر برق ورودی دستگاه  مورد سنجش وصل میگردند محل اتصال سیم های اهممتر برروی اهم متر ورودیهای (COM ) و (mAΩV  )میباشدر صورتی که عدد یک نشان داده شود نشانگر این است که رنج انتخاب شده کمتر از مقدار ولتاژ میباشد و باید رنج بالاتری انتخاب گردیده و کلید سلکتور برروی رنج بالا قراداده شوددر غیر اینصورت مقدار نشان داده شده برابر ولتاژورودی  قطعه مورد سنجش میباشد

روش اندازه گیری اهم

مقاومت الکتریکی یکی از مشخصات و پاراکترهای مهم قابل اندازه گیری در برق و الکترونیک میباشدبرای سنجش این پارامتر حتما باید مدار و قطعات مورد سنجش فاقد هرنوع جریان الکتریکی مستقیم و متناوب باشند در غیراینصورت اهممتر شدیدا آسیب خواهد دید برای اندازه گیری اهم یک مدار و یا قطعه الکترونیکی با انتخاب حالت اهم برروی اهم متر و قطع تغذیه مدار و یا قطعه  سیمهای اهممتر را به دوسر قطعه مورد سنجش وصل کرده و مقدار نشان داده شده را قرائت مینماییم محل اتصال سیم های اهممتر برروی اهم متر ورودیهای (COM ) و (mAΩV  ) میباشد


تقسیمات رنج اهم بشرح ذیل میباشد

 اهم Ω

Ω 1Kکیلو اهم = 1000 اهم Ω

Ω 1Mمگا اهم = Ω1000K = 1000000 اهم