با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید

Electrician

انتخاب درجات حفاظتی برای تابلوهای بکار رفته در شبکه های توزیع

 راهنمای انتخاب درجات حفاظتی برای تابلوهای بکار رفته در شبکه های توزیع

 در این نوشته به بررسی تعیین حداقل درجات حفاظتی لازم پرداخته شده است. از آنجایی که تعیین درجه حفاظتی برای یک تابلو، با قیمت تمام شده آن ارتباط مستقیم دارد، تعین یک درجه حفاظتی و اجباری کردن آن، در نظر نگرفتن مسائل اقتصادی را در تهیه تابلو سبب می شود.

 راهنمای انتخاب درجات حفاظتی برای تابلوهای بکار رفته در شبکه های توزیع

 در این نوشته به بررسی تعیین حداقل درجات حفاظتی لازم پرداخته شده است. از آنجایی که تعیین درجه حفاظتی برای یک تابلو، با قیمت تمام شده آن ارتباط مستقیم دارد، تعین یک درجه حفاظتی و اجباری کردن آن، در نظر نگرفتن مسائل اقتصادی را در تهیه تابلو سبب می شود. مقادیر ارائه شده در این پیوست حداقل مقادیر لازم در هر مورد می باشد و در صورتیکه منطقه مورد نظر برای نصب تابلو دارای شرایط خاصی باشد، این مقادیر بایستی افزایش یابند.

برای تعیین درجات حفاظتی بایستی به نکات زیادی توجه نمود که می توان به موارد زیر اشاره کرد:


1-نحوه دسترسی افراد به تابلو (افراد مجاز، غیر مجاز، توجه به شرایط فرهنگی منطقه و . . . )

2-میزان آلودگی منطقه نصب تابلو از لحاظ گرد و خاک و قدرت نفوذ آن به تابلو.

3-میزان بارندگی و چگونگی ریزش آن.

از آنجاییکه هر منطقه از ایران دارای شرایط متنوع فرهنگی و آب و هوایی می باشد، تقسیم بندی جغرافیایی در تعیین درجات حفاظتی کارا نمی باشد (برای مثال ریزش شدید باران هم در مناطق کویری و گرمسیر و هم در نقاط مرطوبی امکان پذیر است)، لذا در بررسی به عمل آمده در این پیوست با توجه به شرایط کلی موجود در اکثر مناطق مقادیر حداقل درجه حفاظتی برای تابلوهای نصب شده در پستهای سرپوشیده و تابلوهای نصب شده در محوطه های باز ارائه شده است.

1- تابلوها نصب شده در داخل پستهای سرپوشیده

با توجه به محل نصب این تابلوها، افرادی که به این تابلوها دسترسی دارند، عموماً از افراد مجاز صلاحیت دار می باشند (افرادی که با تابلوهای برق آشنایی داشته و معمولاً برای تعمیر و نگهداری و قرائت مقادیر به پستها مراجعه می کنند) لذا، رقم اول درجه حفاظتی باید طوری انتخاب شود تا این اشخاص در برابر تماس با قسمتهای برقدار داخل تابلو و یاقسمتهای متحرک آن دارای ایمنی کافی باشند، با توجه به جدول (1-1) حداقل درجه حفاظتی لازم بدین منظور عدد 2 می باشد که نشان دهنده اینست که انگشتان یا اجسام مشابه به طول کمتر از 80 میلیمتر و به قطر کمتر از 12 میلیمتر در برابر تماس با قسمتهای برقدار و متحرک داخل تابلو محافظت شده اند. در صورتیکه افراد غیرمجاز به این تابلو دسترسی داشته باشند درجه حفاظتی بزرگتری باید انتخاب گردد. در صورتیکه وضعیت تابلو قرار گرفته در پست به صورتی باشد که امکان ورود گرد و خاک مضر به آن وجود داشته باشد و شرایط خاص منطقه این مسئله را تشدید نماید، می توان درجه حفاظتی 5 را انتخاب نمود، که عموماً در ایران این مسئله وجود ندارد.

برای انتخاب رقم دوم درجه حفاظتی که نشان دهنده نفوذ مایع به داخل تابلو می باشد، شرایط تابلو نصب شده در پست در نظر گرفته می شود، با توجه به اینکه تابلو در پست قرار دارد، نیاز به درجه حفاظت خاصی نمی باشد و می توان درجه حفاظت حداقل صفر را انتخاب نمود.


توجه : در صورتیکه احتمال ریزش قطرات آب به هر دلیلی وجود داشته باشد IP باید تصحیح گردد. با توجه به موارد فوق الذکر حداقل درجه حفاظت مورد نیاز برای تابلوهای نصب شده در داخل پست IP20 می باشد.

2- تابلوهای نصب شده در خارج از پست و در محوطه باز  

با در نظر گرفتن این موضوع که جداره های بیرونی این تابلوها در دسترس افراد عادی و غیرمجاز نیز می باشد لذا حداقل درجه حفاظتی لازم برای اولین رقم مشخصه عدد 4 می باشد. یعنی از تماس سیمها و مفتولها به ضخامت یک میلیمتر با قسمتهای برقدار و متحرک داخل تابلو جلوگیری گردد.

با توجه به خصوصیات آب و هوایی مناطق مختلف، در مناطقی که گرد و غبار بیش از حد می باشد و احتمال اختلال در عملکرد وسایل داخل تابلو به این علت می باشد، باید تابلو از گرد و غبار مضر محافظت گردد. در این حالت اولین رقم مشخصه را می توان عدد 5 انتخاب کرد