با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید

Electrician

کابل

هر هادی حامل جریان الکتریکی که از اطراف خود و نیز زمین  عایق شده باشد بطوری که اختلاف پتانسیل الکتریکی بین عایق کابل و زمین صفرو بین هادی با زمین هیچ ولتاز فازی وجود نداشته  باشد را کابل می نامند.


ساختمان کابل :

قسمت های مختلف کابل  عبارت اند از:

1- عایق کابل        2- هادی کابل         3- غلاف کابل

کابل

هر هادی حامل جریان الکتریکی که از اطراف خود و نیز زمین  عایق شده باشد بطوری که اختلاف پتانسیل الکتریکی بین عایق کابل و زمین صفرو بین هادی با زمین هیچ ولتاز فازی وجود نداشته  باشد را کابل می نامند.


ساختمان کابل :

قسمت های مختلف کابل  عبارت اند از:

1- عایق کابل        2- هادی کابل         3- غلاف کابل

توجه به این نکته ضروری است که همه کابل ها دو  قسمت الف و ب دارا می باشند اما ممکن است فاقد غلاف باشند.

1-   عایق کابل :این قسمت از کابل ممکن اس از جنس pvc(پلی ونیل

کلراید) ، لاستیک و یا کاغذهای آغشته به روغن باشد.ماده pvc بدلیل

غیر قابل اشتعال بودن بیشتر از مواد دیگر به عنوان عایق کابل مور 

استفاده قرار می گیرد.

2-   هادی کابل : هادی کابل که وظیفه اصلی انتقال انرژی الکتریکی

رابرعهده دارد معمولا از جنس مس یا آلومینیوم انتخاب میشود .

هادی کابل ممکن است به دو صورت گرد و یا مثلثی(سکتور)باشد 

هادی کابل  به دو شکل یک رشته(مفتولی )  و چند رشته می

باشد . که گرد یا مثلثی و یک رشته یا چند رشته بودن هادی را  با

حروف خاصی بر روی کابل نوشته یا حک می کنند تا شناسایی

کابل راحت تر انجام میگیرد که این حروف در زیر آمده است:

r :هادی با سطح مقطع گرد

s :هادی با سطح مقطع مثلثی 

e:هادی یک رشته

m:هادی چند رشته

به طور مثال اگر روی کابلی reحک شده باشد این بدان معنی است که

هادی کابل با سطح مقطع گرد و یک رشته میباشد.قطر هادی  با سطح

مقطع مثلثی از هادی با سطح مقطع گرد با همان سطح کمتر است به

همین سبکتر وقابلیت انحنای بیشتری میباشند.

3- غلاف کابل :برای جلو گیری از نفوذ رطوبت به درون کابل استفاده میشود

که به همین دلیل به دو انتهای کابل سر کابل   مخصوص بسته میشود .جنس غلافها  امروزه بیشتر  ازسرب و مقدار کمی مس است و یا در محلهای مخصوص کمی آنتیموان وروی مخلوط دارد که باعث سخت ترشدن سرب

شده تا استقامت آن در مقابل خورندگی بیشترشود . کابلهایی با غلاف

آلومینیوم بدون درز نیز وجود دارد که مشکل این نوع کابل در درجه حرارت زیاد ذوب آلومینیوم است.این کابلها به خوبی کابلها با غلاف سربی خم نمی شوند

کابل هایی که بطور ازاد در زیر زمین کشیده می شوند ،همگی تحت تاثیر

 نیروی مکانیکی سطحی قرار می گیرند که باعث فرو رفتگی هایی

 در کابل می شود و در نتیجه استقامت الکتریکی کابل دراین نقاط 

پایین می ایید که برای تحمل این فشار ها از تسمه های فولادی

  به صورت زره در کابل استفاده می شود که به همین دلیل این کابل

 ها را کابل های زره ای می نامند.که برای جلو گیری و زنگ زدگی

 زره فولادی ان را با قشری از قیر وگونی و یا  ماده pvc  اندود می

 کنند.

 شناسایی کابل های  جریان زیاد:

علایم مشخصه کابل با عایق PVC و PET :

N   :کابل نرم با سیم مسی 

NA :کابل نرم با سیم الو مینیوم

Y :عایق pvc (اولین y در دریف علامت گذاری )

:2yعایق  PET(اولین 2y در دریف علامت گذاری ) 

:H کاغذ متالیزه برای محدود کردن  حوزه میدان الکتریکی

:C غلاف مسی بعوان سیم صفر  ویا محافظ

CW: غلاف از مفتول های مسی بطور موجی دور کابل و یک تسمه مسی  به طور مارپیچ به دور مفتولهای مسی

:CE غلاف مسی در کابل های سه رشته ای و دور هر یک از عایق رشته ها

S: حفاظ مسی از تسمه پهن ولی نازک مسی که دور عایق سیم به جای Hپیچیده می شود

SE:حفاظ مسی در کابل های چند رشته ای دور هر یک از سیم ها و عایق سیم ها (به جای H )

:T سیم نگهدارنده (در کابل های هوایی) از فولاد تابیده شده

2X: عایق سازی با پلی اتیلن PET

F: زره از سیم تخت فولادی  قلع اندود که در کابل های فشار قوی کار حفاظ مسیS را انجام می دهد

:R زره از  مفتول فولادی  قلع اندود شده

Gb تسمه فولادی مار پیچ به دور F ویا R

y: عایق PVC پوشش خارجی کابل(دومین y در ردیف علامت گذاری)

:2y عایق PET پوشش خارجی کابل(دومین 2y در ردیف علامت گذاری)

re: گرد یک رشته

rm: گرد چند رشته

Se: سکتور یک رشته

 :Smسکتور چند رشته