با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید

Electrician

راکتور شنت

وجود راکتور شنت در شبکه های انتقال و توزیع سب کاهش ولتاژ در شبکه می شود یعنی زمانی اضافه ولتاژ در شبکه بوجود می آید راکتور شنت را وارد مدار می کنند تا ولتاژ را تصحیح نماید.دانلود